بازدید معاون سیاسی ی فرماندار ابرکوه ومسئول بنیادبرکت از مرکز ابرکوه

بازدید معاون سیاسی ی فرماندار ابرکوه ومسئول بنیادبرکت از مرکز ابرکوه

سه شنبه 5 مرداد 1400 و ساعت 07:17:30 283

به مناسبت هفته ملی مهارت درروز یکشنبه مورخ1400/05/03 آقایان تولایی ودکتررضایی ،معاون سیاسی ی فرماندار ابرکوه و مسئول بنیاد برکت از قسمت اداری وکارگاههای مرکز برادران و خواهران فنی و حرفه ای ابرکوه به صورت سرزده بازدید نمودند.